Dynamo

Dynamo je zařízení, které slouží k přeměně mechanické energie na elektrickou energii. Hlavním principem dynama je elektromagnetická indukce, která byla poprvé objevena v polovině 19. století. Dynamo se používá k vytváření elektrického proudu pohybem vodičů v magnetickém poli.

Základní části dynama zahrnují:

  1. Rotující část: To může být kolo, rotor nebo jiný rotující prvek, který je poháněn mechanickým pohybem, například otáčením kliky nebo kola.
  2. Stator: Je to nepohyblivá část dynama, která obsahuje elektromagnety nebo permanentní magnety, které vytvářejí magnetické pole.
  3. Vodiče: Vodiče jsou umístěny na rotujícím prvku nebo v jeho blízkosti. Když rotující část pohybem prochází magnetickým polem statoru, dochází k indukci elektrického proudu v těchto vodičích.

Když se rotující část pohybuje, magnetické pole se mění v čase. Toto měnící se magnetické pole způsobuje indukci elektrického proudu v vodičích podle Faradayova indukčního zákona. Výsledkem je generování elektrického napětí a proudu v elektrických vodičích na rotujícím prvku. Tento vzniklý elektrický proud a napětí může být poté využit k napájení různých elektrických zařízení.

Dynamem byly poháněny historické generátory elektrické energie, jako byly ty, které se používaly v průmyslu nebo při výrobě elektřiny v menších měřítkách. Dnes jsou moderní generátory elektrické energie často založeny na principu elektromagnetické indukce, avšak využívají sofistikovanější technologie a často jsou integrovány do větších elektrických sítí